Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Ishockey Dommerklub lørdag d. 29.april 2017 i Odense Skøjtehal kl. 14.00.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Kassereren forelægger budget til godkendelse herunder forslag om kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af tillidsposter.
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under 5 – Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret oppebæres ved personligt fremmøde og at man har betalt kontingent for sæson 2016-2017.

Vel mødt – beretning, regnskab og budget vil blive udsendt på et senere tidspunkt