Til alle medlemmer

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Dommerklubben jævnfør vedtægternes §5 i OIK’s klublokale, Odense Skøjtehal.

Generalforsamling med efterfølgende frokost afholdes lørdag den 21. april 2018 kl. 11.00. Tilmelding til generalforsamlingen er af hensyn til frokost nødvendig. Dette foretages til Jens Chr. Fossaberg via mail på fossaberg@ishockeydommer.dk senest den torsdag den 12. april 2018.

Dagsorden (efter vedtægternes §5):

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren forelægger budget til godkendelse herunder forslag om kontingenter.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af tillidsposter:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b. Valg af bestyrelsessuppleant til bestyrelsen for 1 år.
c. Valg af revisor for 1 år.
d. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt. Beretninger udsendes senere jvf. klubbens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før den varslede dato jvf. klubbens vedtægter.